วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

Main

กิจกรรมจิตศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เป้าหมาย
       - เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก
      - การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน